രംഗം 12 ഋഷ്യമൂകാചലം സുഗ്രീവനും മന്ത്രിമാരും

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

രാമലക്ഷ്മണന്മാർ കാനനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ സുഗ്രീവൻ മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ച് കാര്യമെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞ് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.