രംഗം 11 പമ്പാതടം ശ്രീരാമവിലാപം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

രാമലക്ഷ്മണന്മാർ സീതയെ അന്വേഷിച്ച് പമ്പാതീരത്ത് എത്തുന്നു. രാത്രി നേരം ചന്ദ്രനുദിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ശ്രീരാമൻ സീതാദേവിയെ ഓർത്ത് വിലപിയ്ക്കുന്നു.

ഈ രംഗവും ഇപ്പോൾ പതിവില്ല.