യുദ്ധത്തിനെന്നെ വിളിച്ചുടന്‍ മുന്നം

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാലി

യുദ്ധത്തിനെന്നെ വിളിച്ചുടന്‍ മുന്നം

ക്രുദ്ധനായ് കണ്ടിട്ടു ഭീതനായോടീ

യുവനൃപത തരണമിതി പറവതിനുഝടിതി

തവ തരുവനമിതപദഹതികള്‍ മൂര്‍ദ്ധാവില്‍

അർത്ഥം: 

മുമ്പേ നീ എന്നെ യുദ്ധത്തിനായി വിളിച്ചു. നെറ്റെ ദേഷ്യം കണ്ട് നീ പേടിച്ചോടി. ഇപ്പോൾ യുവരാജാവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടും.