മൽ കുഠാരം മുറിച്ചോ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

മൽ കുഠാരം മുറിച്ചോരു നിൻതല

ശക്തികൊണ്ടിഹ കുത്തിഞെരിപ്പൻ

അർത്ഥം: 

എന്റെ മഴു ഒടിച്ച നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൈ ശക്തി കൊണ്ട് കുത്തി ഞെരിച്ച് കൊല്ലും.