മുഷ്ടിയുദ്ധത്തിനായണയുന്നേരം

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

മുഷ്ടിയുദ്ധത്തിനായണയുന്നേരം

കൊത്തിച്ചോരകുടിയ്ക്കുന്നുണ്ടു

അർത്ഥം: 

എന്റെ അടുത്ത് മുഷ്ടിയുദ്ധത്തിനു വന്ന നിന്നെ ഞാൻ കൊത്തി ചോരകുടിയ്ക്കും.