ബാലസൗമിത്രേ കൊല്ലരുതിവളെ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ബാലസൗമിത്രേ കൊല്ലരുതിവളെ

ശൂരസോദര സാരസനയന

നാരിയല്ലോ ആകുന്നതീദുഷ്ടാ

വിരവിനൊടംഗവൈകല്ല്യം ചെയ്ക

അർത്ഥം: 

അല്ലയോ സുമിത്രയുടെ മകനേ, ധീരാ, സഹോദരാ, ലക്ഷ്മണാ, ഇവൾ ഒരു സ്ത്രീ ആയതിനാൽ നീ ഇവളെ കൊല്ലരുത്. അംഗവൈകല്യം ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി.