പക്ഷിയാം നിന്നെക്കൊല്ലുവതിനായി

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

പക്ഷിയാം നിന്നെക്കൊല്ലുവതിനായി

പക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചീടുവൻ വീര

അർത്ഥം: 

ഒരു പക്ഷിയാകുന്ന നിന്നെ കൊല്ലുവാനായി നിന്റെ ചിറകുകൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞിടുന്നു.