നേരുനേരതു കണ്ടീടാമെങ്കിൽ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

നേരുനേരതു കണ്ടീടാമെങ്കിൽ

പോരിനാരോടു നീ മതിയാകും

ഇത്ഥം പറഞ്ഞു വിരവോടു ജടായുപക്ഷം

ചിച്ഛേദ ദക്ഷിണമവൻ സ പപാത ഭൂമൗ

താപം നിരീക്ഷ്യ വരമേകി നരേന്ദ്രജായാ

ലബ്ധാർത്ഥനായ് ദശമുഖൻ പുരമാപ വേഗാൽ

(തിരശ്ശീല)

അർത്ഥം: 

പദം:- ഉവ്വുവ്വ്. നമുക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കാണാം.

ശ്ലോകം: – ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രാവണൻ ജടായുവിന്റെ വലത്തെ ചിരകു മുറിയ്ക്കുകയും ജടായു ഭൂമിയിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. ജടായുവിന്റെ സങ്കടം കണ്ട്, സീത അവനു (രാമനെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ പറയാതെ നീ മരിക്കില്ല എന്ന) വരം കൊടുത്തു. രാവണൻ കൃതാർത്ഥതയോടെ ലങ്കയിലെത്തി.