നില്ക്ക നില്ക്ക വിഹം‌ഗമവീര

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

നില്ക്ക നില്ക്ക വിഹം‌ഗമവീര

മര്‍മ്മമേകിയടല്‍ പൊരുതേണം

അർത്ഥം: 

നിൽക്കൂ നിൽക്കൂ പക്ഷിവീരാ, നിന്റെ മർമ്മം പറയുക.