നിന്റെ മസ്തകമിന്നടിച്ചു

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

നിന്റെ മസ്തകമിന്നടിച്ചു പൊടിപ്പനെന്നുടെ മുഷ്ടിയാൽ

ചണ്ഡനാകിയ നീയുരപ്പതു ചേരുമെന്നുടെ സോദര

അർത്ഥം: 

നിന്റെ തല ഞാൻ ഇന്നെന്റെ മുഷ്ടിയാൽ അടിച്ചു പൊടിയ്ക്കും.