നിന്റെ കയ്യിലെടുത്ത

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

നിന്റെ കയ്യിലെടുത്ത കുഠാരത്തെ

എന്റെ കാലുകൊണ്ടിപ്പോൾ മുറിപ്പൻ

അർത്ഥം: 

നീ നിന്റെ കയ്യിൽ എടുത്ത മഴു ഞാൻ എന്റെ കാലുകൊണ്ട് മുറിയ്ക്കും.