നല്ല ശൂലം മുറിച്ചോരു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

നല്ല ശൂലം മുറിച്ചോരു നിന്നെ

കൊല്ലുന്നുണ്ടു കുഠാരത്തിനാലെ

അർത്ഥം: 

എന്റെ ശൂലം മുറിച്ച നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് മഴുകൊണ്ട് കൊല്ലും.