തരുണിമണികുചകലശോപരി തിരളുന്നൊരുഹാരമിതല്ലേ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

തരുണിമണികുചകലശോപരി തിരളുന്നൊരുഹാരമിതല്ലേ

അരികിലഹോ കാൺക സഹോദര ഹാ ഹാ കിമുകരവൈ

നീരദരുചിസുരുചിരചികുരേ ചന്ദ്രാകൃതിസുന്ദരവദനേ
കോകിലസമകോമളവചനേ സീതേ മമ ദയിതേ

അർത്ഥം: 

തരുണീമണിയായ സീത മുലകൾക്കുമുകളിൽ അണിയുന്ന മാല ഇതാ നോക്കൂ സഹോദരാ ലക്ഷ്മണാ. അല്ലയോ സീതേ നീ എവിടെ ആണ്?