ചേരുമെന്നോടു നീയുരപ്പതും

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബാലി

ചേരുമെന്നോടു നീയുരപ്പതും വീരഗർവ്വിത ദുർമ്മതേ

പോരിനായിഹ നേരിടുന്നതു കണ്ടിടാമിഹ കണ്ടിടാം

തിരശ്ശീല

അർത്ഥം: 

നീപറഞ്ഞതൊക്കെ നന്ന് നന്ന്. നമുക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കാണാമെടാ.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

രാമബാണമേറ്റ് ബാലി വീഴുന്നു