ചാരുതരമെന്നതോർത്തു

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

ചാരുതരമെന്നതോർത്തു പാരമേവം ചൊല്ലും നിന്റെ

തേരടിച്ചുടയ്ക്കുന്നുണ്ടു ചെറ്റുവൈകാതെ

അർത്ഥം: 

ഭംഗിയുള്ളവാക്കുകൾ പറയുന്ന നിന്റെ തേർ ഞാൻ അടിച്ചുടയ്ക്കും.