ചത്തശവങ്ങളെത്തിന്നു ധാത്രിയില്‍

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ചത്തശവങ്ങളെത്തിന്നു ധാത്രിയില്‍ മേവാതെ വന്നു

ഇത്ഥമെന്നോടുരപ്പതു നല്ലതല്ലല്ലൊ

പക്ഷിയാകും നിന്റെ രണ്ടു പക്ഷങ്ങളെയറുത്തു

ഇക്ഷിതിയിൽ ഇടുന്നുണ്ടു കണ്ടുകൊൾക നീ

അർത്ഥം: 

ശവം കൊത്തി ഭക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ കഴിയാതെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിനക്ക് നല്ലതിനല്ല. ഒരു പക്ഷിയാകുന്ന നിന്റെ രണ്ട് ചിറകുകളും അറുത്തുകളഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്.