ക്ഷോണീപാലകുമാരരാം നിങ്ങൾ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അയോമുഖി

ഏവം പറഞ്ഞു ദിവിപോയി ശകുന്തരാജൻ

ശ്രീരാമനാശു തനു തസ്യസ സംസ്കരിച്ചു

താവൽ ഗമിച്ചളവു ദക്ഷിണകാനനാന്തേ

വന്നങ്ങു ലക്ഷ്മണമയോമുഖി ചൊല്ലിമെല്ലെ

ക്ഷോണീപാലകുമാരരാം നിങ്ങൾ

കൗണപർ വസിക്കും വനം തന്നിൽ

കാണികൾ കൊതിക്കും മെയ്യുടയോരെ

ക്ഷീണരായെന്തു സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു?

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകം:- ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പക്ഷിരാജാവ് മരിച്ചു. ശ്രീരാമൻ ശവസംസ്കാരം ചെയ്തു. വീണ്ടും കാട്ടിലൂടെ തെക്കോട് നടന്നപ്പോൾ അയോമുഖി എന്ന രാക്ഷസി വന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞു.

പദം:- രാജാക്ക്ന്മാരായ നിങ്ങൾ അസുരർ താമസിക്കുന്ന ഈ കാട്ടിൽ, കണ്ടാൽ കൊതിയ്ക്കുന ശരീരമികവുള്ളവരെ, ക്ഷീണിച്ച് എന്തിനാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്?