കണ്ടുകൊൾക നിൻ തലകൾ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

കണ്ടുകൊൾക നിൻ തലകൾ ചുണ്ടുകൊണ്ടുപത്തും കൊത്തി

ചണ്ഡനായി പത്തു ദിക്കിലും എറിയുന്നുണ്ടു.

അർത്ഥം: 

എന്നാൽ കണ്ടോ, നിന്റെ പത്തുതലകളും കൊക്കുകൊണ്ട് കൊത്തിപ്പറിച്ച് ഞാൻ പത്ത് ദിക്കിലായി എറിയുന്നുണ്ട്.