ഏവംനീയെന്നോടോരോന്ന്

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ചരണം 4
ഏവംനീയെന്നോടോരോ-
ന്നുരചെയ്യാതാശുവരേണം
കേവലമൊരു മാനുഷനെന്നൊടു
പോരിനു ബത നില്പതിനാളോ

അർത്ഥം: 

ഏവംനീയെന്നോടോരോന്ന്:- ഈവിധമോരോന്ന് എന്നോട് പറയാതെ നീ ഉടനെ വരേണം. വെറും ഒരു മാനുഷ്യന്‍ എന്നോടുയുദ്ധംചെയ്യാന്‍ ആളാകുമൊ?