എറിയുന്നുണ്ടു നിന്നുടെ ചിറകു

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

എറിയുന്നുണ്ടു നിന്നുടെ ചിറകു രണ്ടും മുറിച്ചു-

യേറെ വന്നെന്നോടടൽ ചെയ്‌വാൻ പക്ഷിനീയാളോ

അർത്ഥം: 

എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷിയായ നിനക്കാവുമോ? ഞാൻ നിന്റെ ചിറകുകൾ മുറിച്ചെറിയുന്നുണ്ട്.