ഇന്നു നീ സീതയെ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജടായു

ഇത്ഥം തിമിർത്തു വചനങ്ങളുരച്ചഥോതൗ

പക്ഷീന്ദ്രരാഷസവരൗ കലഹങ്ങൾ ചെയ്തു

ഗൃദ്ധ്രേന്ദ്രനാശു ദശകണ്ഠരഥം മുറിച്ചു

ചിത്തേ നിതാന്ദകുപിതസ്സജഗാദചൈവം

ഇന്നു നീ സീതയെ കൈവിടൂ രാവണ

പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുകയില്ല

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകം:- പക്ഷിശ്രേഷ്ഠനും അസുരരാജാവും ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ച് പറഞ്ഞുകോണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ജടായു രാവണന്റെ തേർ ദേഷ്യത്തോടെ തകർത്തു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

പദം:-ഇപ്പോൾ നീ സീതയെ വെറുതെ വിടൂ. എന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുകയില്ല.