അഗമചന്ദ്രനെന്നിങ്ങറിഞ്ഞവാറെ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

അഗമചന്ദ്രനെന്നിങ്ങറിഞ്ഞവാറെ-

ങ്ങിനെയെന്നും ചൊൽക ബാലക

അർത്ഥം: 

ചന്ദ്രനെന്ന് എങ്ങിനെ പറയുന്നു നീ? ബാലകാ പറഞ്ഞാലും.