സ്വാന്തമതില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന

രാഗം:
പന്തുവരാടി
താളം:
മുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ഘടോൽ‌ക്കചൻ
സ്വാന്തമതില്‍ ചിന്തിക്കുന്നനേരം തന്നെ ഭവ-
ദന്തികേ വന്നീടുവന്‍ ഞാന്‍ വൈകിടാതെ

അർത്ഥം:
അങ്ങ് മനസ്സില്‍ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാന്‍ അരികെ വന്നുകൊള്ളാം.