വല്ലതെന്നാലും താതവാചാ വാണീടും

രാഗം:
കല്യാണി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ധർമ്മപുത്രർ


വല്ലതെന്നാലും താതവാചാ വാണീടും ഞങ്ങള്‍ക്കു
നല്ലതല്ലാതെ വന്നീടാ നന്മതേ കേള്‍

തിരശ്ശീല

അർത്ഥം:
താത വാചാ=അഛന്‍റെ വാക്കിനാല്‍. വാണീടും=താമസിക്കുന്ന. നന്മതേ= നല്ല ഹൃദയം ഉള്ളവനേ (എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്‌)