രാക്ഷസിക്കു കുലദൂഷണം

രാഗം:
ഘണ്ടാരം
താളം:
ചെമ്പ

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ബകൻ

രാക്ഷസിക്കു കുലദൂഷണം ചെയ്ത നീ
അക്ഷികള്‍ ഗോചരേ വന്നതെന്‍ ഭാഗ്യവും
രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക ജീവിതമിന്നെടോ
ശിക്ഷയില്‍ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തുടങ്ങീടുക

അർത്ഥം:
രാക്ഷസിക്ക് കുലദൂഷണം ചെയ്ത നീ കണ്മുന്നില്‍ വന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യം. നീ നിന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചാലും . വഴിപോലെ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തുടങ്ങാം.