രംഗം ഒമ്പത്

ഭീമനും ഹിഡിംബിയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമസല്ലാപമാണ് ഈ രംഗം