രംഗം ഒന്ന്

ഈ രംഗത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ധർമ്മപുത്രരോട് ദുര്യോധനാദികളും നിങ്ങളും വൈരികളായതിനാൽ ഒരിടത്ത് താമസിക്കുന്നതിലും ഭേദം വിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. തുടർന്ന് വാരണാവതാരത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.