മുള്‍ത്തടിയോടിടയുന്ന

രാഗം:
വേകട (ബേകട)
താളം:
മുറിയടന്ത – ദ്രുതകാലം

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ഹിഡുംബൻ


മുള്‍ത്തടിയോടിടയുന്ന കൈത്തലംകൊണ്ടു നിന്‍തല
പത്തു നൂറായിപ്പൊടിച്ചര്‍ക്കപുത്രനു നല്‍കുവന്‍ നൂനം

അർത്ഥം:
മുള്ളുതറച്ച തടിപോലുള്ള എന്റെ ഈ കൈത്തലം കൊണ്ട് നിന്റെ തല നൂറുകഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും. തീർച്ച.