ഭക്തമൊടുങ്ങുവോളം നീ

രാഗം:
ഘണ്ടാരം
താളം:
ചെമ്പ

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ബകൻ

ഭക്തമൊടുങ്ങുവോളം നീ ഭുജിക്കെടോ
ചിത്തമതില്‍ ഖേദമില്ല നരാധമ
കുക്ഷിയിലല്ലോ നിറയുന്നിതന്നവും
ഭക്ഷിച്ചിടാം പുനരൊന്നിച്ചു നിന്നെയും

അർത്ഥം:
ചോറ് കഴിയുന്നതുവരെ നീ ഭക്ഷിച്ചോളൂ. എനിക്ക് ഖേദമില്ല. ചോറും വയറിലാണല്ലോ നിറയുന്നത്. പിന്നെ നിന്നെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിക്കാം.