തതോനുജൈസ്താതനിദേശതോസൌ

രാഗം:
കാമോദരി
തതോനുജൈസ്താതനിദേശതോസൌ
പ്രതസ്ഥിവാംസ്തം പ്രണിപത്യ ധീമാന്‍
സതാമ്മതോ ധര്‍മ്മസുതോ ജനന്യാ
പ്രതാപവാന്‍ പ്രാപ സ വാരണാവതം

അർത്ഥം:
ശ്ലോകം:- അച്ഛന്റേയും സഹോദരങ്ങളുടേയും നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ബുദ്ധിമാനായ ആ ധർമ്മപുത്രർ അമ്മയോടുകൂടെ വാരണാവതത്തിൽ എത്തി.