കോലാഹലമോടു നല്ല

രാഗം:
നീലാംബരി
താളം:
ചെമ്പട 16 മാത്ര

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ഹിഡുംബി

കോലാഹലമോടു നല്ല കോകിലാംഗനമാരുടെ
ആലാപം കേള്‍ക്കാകുന്നു പൂഞ്ചോലതന്നില്‍ കാന്ത

മലയമാരുതലോലമാലതീകുഞ്ജങ്ങള്‍ കാണ്‍ക
കാലോചിതമായുള്ളതും കാന്ത കല്പിച്ചാലും

അർത്ഥം:
അല്ലയോ കാന്താ പൂഞ്ചോലതന്നില്‍ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള നല്ല കുയിലുകളുടെ ആലാപം കേള്‍ക്കാകുന്നു. ചന്ദനക്കാറ്റ്‌ ഇളകുന്നതായ പിച്ചക വള്ളിക്കുടിലുകള്‍ കണ്ടാലും. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എന്തു വേണമെന്ന് കല്പിച്ചാലും.