സ്വപേ്‌നപി നിനച്ചില്ല ഞാന്‍, സോദരാ

രാഗം: 

ശുദ്ധ സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുശ്ശള

സ്വപേ്‌നപി നിനച്ചില്ല ഞാന്‍, സോദരാ ഈ സമാഗമം
സ്വല്പപുണ്യയാമെനിയ്ക്കിന്നല്പമല്ല, സമാശ്വാസം

ഇനിയെനിയെ്ക്കാന്നേ വേണം
എന്നുമീ മൈത്രി പുലരേണം
മത്സരമെല്ലാം തീരണം, ലോകേ-
അരുതിനിയരുതീ രണം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദത്തിന് ശേഷം ദുശ്ശളാപൗത്രന്റെ അഭിഷേകം.
അർജ്ജുനവിഷാദവൃത്തം സമാപ്തം.
ധനാശി.