സാഹസമെന്നു നീ ചൊന്നു സഹാസമോ?

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

അടന്ത

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

സാഹസമെന്നു നീ ചൊന്നു സഹാസമോ?
സാദ്ധ്യമല്ലാതെന്തു പാര്‍ത്ഥനു പാരിതില്‍?

(മുറിയടന്ത)
ഹന്ത! മദാന്ധനാം സൈന്ധവ സിന്ധുരം
എന്തീ ഹരിയോടു പോരിനു പോരുമോ?