സത്വരം ധര്‍മ്മാത്മജനെന്തൊരു

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

ഒന്നാമന്‍:
സത്വരം ധര്‍മ്മാത്മജനെന്തൊരു കാരണം
അദ്ധ്വരമൊന്നു നടത്തുവാനാരണാ?