വഞ്ചതി ചെയ്ത ജയദ്രഥന്‍

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

(മുറിയടന്ത)
വഞ്ചതി ചെയ്ത ജയദ്രഥന്‍ തന്നോടീ-
യര്‍ജ്ജുനന്‍ നൂനം പ്രതികാരം ചെയ്തീടും
(ചമ്പട)
നാളെ സവിതാവസ്തമയാദ്രിയിലെത്തീടും മുമ്പേ
നിധനം ചെയ്തിടുമവനെ, ഞാനിഹ ശപഥം ചെയ്യുന്നു.
(മുറിയടന്ത)
സിന്ധുക്ഷിതീശനെ നാളെ വധിയ്ക്കായ്കില്‍
വഹ്നിയില്‍ ഗാണ്ഡീവ ധന്വാവു ചാടിടും.
 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍െറ ശപഥം