യാഗം നടക്കുന്ന വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞിടാന്‍

രാഗം: 

ഷൺ‌മുഖപ്രിയ

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

രണ്ടാമന്‍:
യാഗം നടക്കുന്ന വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞിടാന്‍
യോഗം തനിക്കു ലഭിച്ചതില്ലേ വിപ്രാ
വേഗം ഗമിക്കുക ഭൂമീ സുരന്മാര്‍ക്കു
നാകം നരപാല ഗേഹം ധരിക്കടോ