ബന്ധമില്ലാതെന്തു ചൊല്ലുന്നു

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

ഒന്നാമന്‍:
ബന്ധമില്ലാതെന്തു ചൊല്ലുന്നു കേവലം !
യുദ്ധം ജയിച്ചവര്‍ക്കെന്തഹോ! വ്യാകുലം?