പാര്‍ത്ഥാ, നിനക്കിണ്ടലേതുമേ

രാഗം: 

ശ്യാമ

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പാര്‍ത്ഥാ, നിനക്കിണ്ടലേതുമേ വേണ്ടെടോ!
വ്യര്‍ത്ഥം ഭവിച്ചിടാ നിന്‍െറ സത്യം, സഖേ
മാര്‍ത്താണ്ഢ ബിംബം മറച്ചുഞാനര്‍ജ്ജുനാ!
അന്ധാന്ധകാരം ചമച്ചിടാ മഞ്ജസാ
അന്തിയെന്നോര്‍ത്തുടന്‍, അന്തികെ വന്നീടും
സൈന്ധവന്‍, തന്നെ വധിക്ക നീ, സാമ്പ്രതം.
മൂര്‍ദ്ധാവു ഭൂമിയില്‍ വീഴെ്ത്താലാ, തത്ക്ഷണം
വൃദ്ധനാം തല്‍താത പാണിയില്‍ ചേര്‍ക്കണം