ഗൂഢപ്രയോഗം ചതിയും നടത്തുവാന്‍

രാഗം: 

ദേശ്

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഗൂഢപ്രയോഗം ചതിയും നടത്തുവാന്‍
പ്രൗഢനാണിന്നവനെന്നതറിയാതെ
ഇത്ഥമൊരുഗ്രമാം സത്യം വരിച്ചതും
പാര്‍ത്ഥ! നിനയ്ക്കുകില്‍ സാഹസം താനെടോ!