കുന്തിതനയ! നിന്റെ ശപഥം

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജയദ്രഥന്‍

കുന്തിതനയ! നിന്റെ ശപഥം ചിത്രമോര്‍ക്കിലെത്രയും
അന്തിയായിതല്ലോ, കൃഷ്ണന്‍ ഗോപീഗേഹം പൂകിയോ?
ഭഗ്നമായി താവക സത്യമിന്നു ഫല്‍ഗുന!
അഗ്നിയിങ്കല്‍ ചാടിവേഗമാത്മാഹൂതി ചെയ്യുക!.