കണ്ടകരാം, പര പാണ്ഡവന്മാരുടെ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജയദ്രഥന്‍

കണ്ടകരാം, പര പാണ്ഡവന്മാരുടെ
ചണ്ഡപരാക്രമം നിഷ്പ്രഭമാക്കീടാം.
കണ്ഠമതഞ്ചുമെന്‍ ഖഡ്ഗം തകര്‍ത്തീടും
ഖണ്ഡിതം, വന്‍പടയോടെ ഞാന്‍ പോരുന്നു.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ദൂതൻ പോകുന്നു.