എതിര്‍ത്തു കുരുവീരര്‍ തന്‍

രാഗം: 

ശുഭ പന്തുവരാളി

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

ഇടശ്ലോകം:
എതിര്‍ത്തു കുരുവീരര്‍ തന്‍, പടപൊടിച്ചു നിര്‍ഭീതനായ്
കുതിച്ചുയരുമഗ്നിപോല്‍, വിജയസൂനു മുന്നേറവേ
ചതിച്ചഥ ജയദ്രഥന്‍, കൊലനടത്തിയെന്നാശു കേ-
ട്ടതി വ്യസനിയര്‍ജ്ജുനന്‍, ഭുവിപതിച്ചു കേണീടിനാന്‍.