ഇത്ഥം പറഞ്ഞുനടകൊണ്ടൊരു

രാഗം: 

ഷൺ‌മുഖപ്രിയ

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

ശ്ലോകം
ഇത്ഥം പറഞ്ഞുനടകൊണ്ടൊരു വിപ്രവൃന്ദം
ഹസ്തീപുരത്തിലുടനെത്തിയനുഗ്രഹിയേ്ക്ക
ഭക്ത്യാവണങ്ങി ഭുവിദേവകുലത്തെയെല്ലാം
പാര്‍ത്ഥന്‍ ഗമിച്ചു സവ സൈന്ധവ രക്ഷണാര്‍ത്ഥം.