ആകുലമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞീടുവാന്‍

രാഗം: 

ഷൺ‌മുഖപ്രിയ

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

രണ്ടാമന്‍:
ആകുലമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞീടുവാന്‍ മഖം
ലോകൈക വന്ദ്യ മഹാമുനി കല്പിതം