അന്തണ! എന്തിതാഘോഷം

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

ശ്ലോകം:
യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഗുരുബാന്ധവ ഹത്യയോര്‍ത്തു
ചിത്തം തപിച്ചു മരുവീടിന പാണ്ഡവന്മാര്‍
ഹൃത്താപശാന്തിയതിനായി മഖം തുടങ്ങി
അത്തൗവ്വിലോതി, ചില വിപ്രരുമിപ്രകാരം.

പദം
ഒന്നാമന്‍:
അന്തണ! എന്തിതാഘോഷം, ഭൂമിപാല-
മന്ദിരേ എന്തു വിശേഷം?
താളമേള ഗീതം കേള്‍പ്പൂ, വേദമന്ത്രഘോഷം കേള്‍പ്പൂ
താലമേന്തി ബാലികമാര്‍ നീളെ നീളെ നില്‍പ്പൂ.