അത്യത്ഭുതം! പാര്‍ത്ഥശരം

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

ആട്ടക്കഥ: 

അര്‍ജ്ജുന വിഷാദ വൃത്തം

ശ്ലോകം:
അത്യത്ഭുതം! പാര്‍ത്ഥശരം വിരോധിതന്‍
മൂര്‍ദ്ധാവുമായ് വാനിലുയര്‍ന്നനന്തരം
തത്താതനാം ‘വൃദ്ധ’കരേ പതിച്ചഹോ!
തത്രാന്തരേ തസ്യതകര്‍ന്നു ശീര്‍ഷവും