രംഗം 7 – അംബരീഷന്റെ രാജധാനി ദ്വാദശിദിനം.

ആട്ടക്കഥ: 

അംബരീഷചരിതം

അനുബന്ധ വിവരം: 

തിഥി അവസാനിക്കാൻ ഒരു നാഴിക മാത്രമുള്ളപ്പോൾ.