രംഗം 6 – അംബരീഷന്റെ രാജധാനി മധുവനം ദ്വാദശിദിനം മദ്ധ്യാഹ്നം

ആട്ടക്കഥ: 

അംബരീഷചരിതം