നിസ്ത്രിംശത്രുടിതശിരഃ

ആട്ടക്കഥ: 

അംബരീഷചരിതം

ഇടശ്ലോകം
നിസ്ത്രിംശത്രുടിതശിരഃ പരേതഭർത്തു-
ർന്നിസ്ത്രിംശം യവനകുലം വശം വിധായ
ഭൂതാനാം ഗളരുധിരൈഃ പിപാസിതാനാം
ഭൂതാനാം സമിതി ബലിഞ്ചകാര വീരഃ