ആട്ടക്കഥകൾ

  1. Home
  2. Docs
  3. ആട്ടക്കഥകൾ
  4. ബകവധം
  5. വല്ലതെന്നുവരികിലും

വല്ലതെന്നുവരികിലും

രാഗംകാമോദരി

താളംപഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥബകവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾധർമ്മപുത്രർ

വല്ലതെന്നുവരികിലും താതവചനമുള്ളില്‍
അല്ലലിഹ വെടിഞ്ഞു ചെയ്തിടാം

തിരശ്ശീല

അർത്ഥം

വല്ലതെന്നു വരികിലും=പ്രയാസമെന്നു വരികിലും. താതവചനം=അച്ഛന്‍റെ ആഞ്ജ. ഉള്ളില്‍=മനസ്സില്‍. അല്ലലിഹ=സങ്കടം ഇപ്പോള്‍അനുബന്ധ വിവരം: 

പദത്തിനുശേഷം ധൃതരാഷ്ട്രര്‍, എന്നാല്‍ അമ്മയോടും അനുജന്മാരോടും കൂടെ വേഗം പുറപ്പെട്ടുകൊള്വിന്‍ എന്ന് പറയുന്നു. ധര്‍മ്മപുത്രര്‍ ആജ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ന് കാണിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രരെ വീണ്ടും കുമ്പിട്ട് മാറി പോകുന്നു.